Świetlica

 • Regulamin świetlicy szkolnej

  Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.45.
  1. Przed przyjęciem dziecka do świetlicy rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia (zał. nr 1, 2, 3), w której podaje aktualne dane dziecka. Każda zmiana telefonu, adresu, bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka musi być niezwłocznie przekazana wychowawcy świetlicy.
  2. Rodzice, których dzieci odbierane są przez starsze rodzeństwo wyrażają zgodę oraz oświadczenie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze szkoły do domu na piśmie.
  3. Prawo do korzystania ze świetlicy przysługuje uczniom klas I-III. W uzasadnionych przypadkach ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas IV-VI. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci nie chodzące na lekcje religii lub oczekujące na zajęcia obowiązkowe oraz zajęcia dodatkowe w szkole, ale po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców/opiekunów konkretnych dni i godzin.
  4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy zgłaszając to wychowawcy prosimy nie umawiać się z dzieckiem przed szkołą, w szatni czy też wywoływać go telefonicznie).
  5. Doraźna zgoda na samodzielne wyjście dziecka ze szkoły lub pod opieką osoby nie wskazanej w karcie zgłoszeniowej powinna być zgłoszona wyłącznie na piśmie (pismo powinno zawierać datę, imię i nazwisko ucznia oraz opiekuna upoważnionego do odbioru dziecka, nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podpis rodzica/prawnego opiekuna). Polecenia wydane ustnie dziecku lub telefonicznie wychowawcy nie będą respektowane.
  6. W przypadku nagłego zdarzenia, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic zobowiązany jest zawiadomić świetlicę (tel.: 32 47 45 201). Jeśli uczeń nie będzie odebrany ze świetlicy do godziny 15.45, dzwonimy do rodziców /opiekunów z przypomnieniem o odbiorze dziecka. W przypadku, kiedy wielokrotne skontaktowanie się z Państwem będzie niemożliwe (np. nie odebranie telefonu, telefon poza zasięgiem), wychowawca świetlicy zawiadamia Dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji, po czym Dyrektor podejmuje decyzję o konieczności skontaktowania się z policją.
  7. Wychowanek świetlicy ma prawo do:
   1. korzystania pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce;
   2. rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;
   3. korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i audiowizualnego;
   4. opieki wychowawcy, życzliwego traktowania;
   5. zgłaszania własnych pomysłów i tematów zajęć;
   6. Dziecko ma obowiązek przestrzegania regulaminu świetlicy, w tym pełnego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez wychowawców według ustalonego harmonogramu pracy świetlicy.
  1. Obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz wszystkich wytycznych zawartych w niżej przedstawionym wewnętrznym regulaminie świetlicy.
  2. Wychowawcy świetlicy kontaktują się z rodzicami za pośrednictwem zeszytu korespondencji. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego kontaktu z wychowawcami świetlicy po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia.
  3. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty (prosimy o nieprzynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów np. biżuterii, telefonów komórkowych, itp.).
  4. Jeśli zaistnieje taka potrzeba na zajęcia pozalekcyjne, uczniowie ze świetlicy odbierani są przez osoby prowadzące zajęcia.
  5. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 • Regulamin świetlicy

  obowiązujący ucznia
  1. Po skończonych lekcjach idziemy do świetlicy.
  2. Wchodząc do świetlicy, witamy się.
  3. Po wejściu do sali odkładamy tornistry i worki na wyznaczone miejsce i zgłaszamy swoją obecność nauczycielowi.
  4. W świetlicy nie chodzimy w okryciach wierzchnich i czapkach (zostawiamy je w szatni). W świetlicy chodzimy w zmienionym obuwiu.
  5. Nie opuszczamy sali bez zgody nauczyciela.
  6. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.
  7. Bawimy się wspólnie i grzecznie, nie biegamy.
  8. Mówimy cichym głosem, nie krzyczymy.
  9. W stosunku do siebie jesteśmy koleżeńscy, uczynni, mili, życzliwi i uprzejmi.
  10. Często używamy zwrotów grzecznościowych i „czarodziejskich słów”: proszę , przepraszam, dziękuję.
  11. Posiłki spożywamy przy stoliku.
  12. Z każdym problemem i w każdej sytuacji śmiało zwracamy się o pomoc do nauczyciela.
  13. Szanujemy zabawki, gry i inne rzeczy, z których wszyscy korzystamy.
  14. Wykorzystujemy zabawki zgodnie z przeznaczeniem.
  15. Dbamy o prządek w sali sprzątamy po sobie.